27 February 2013

Verdraaide verdraaingen in de Standaard van 2013-02-23

- door de koningin, die er niet in geslaagd is om aan dit stukje een leuke draai te geven

Jef Verschueren vindt dat het grote taboe op vergelijkingen met de jaren '30 van de vorige eeuw gelijkstaat aan een weigering om vergelijkingspunten te zien waar ze hun wezenlijke grond hebben, namelijk in het vergoelijkende discours dat 'de afweerdrempel tegen echt totalitarisme' verlaagt. Hij zegt er niet bij wat er nu vandaag eigenlijk vergoelijkt wordt zoals in de jaren '30, noch tegen welk totalitarisme er afweer geboden is. Hij suggereert dat die twee vragen al beantwoord zijn en hij er gewoon overheen kan gaan. Zijn suggestie is niets anders dan een intentieproces: hij gaat er van uit dat het zogenaamde taboe dat hij waarneemt tegen vergelijkingen met de jaren '30 een ontkenning is van vaststaande en niet verder te bewijzen totalitaristische tendenzen. Hij doet dus door het taboe aan te vallen juist hetzelfde als diegenen die door het taboe geviseerd worden: een ongegronde vergelijking maken met de jaren '30. Het taboe op ongegronde vergelijkingen met de jaren '30 moet bijgevolg dringend uitgebreid worden tot Jef Verschueren en andere opiniemakers die gewoon om het even wat beweren om hun vooringenomen gelijk te halen tegen de vanzelfsprekende politieke vijand. Want als er iets is dat aan de jaren '30 doet denken, dan is het dat: een enkel door machtsstreven gemotiveerde ideologische vooringenomenheid tegen een ingebeelde vijand.

Paul Goossens heeft dezelfde neiging om te redeneren dat alles wat niet naar zijn sociaal-democratische zin is aan de ingebeelde kapitalistische vijand kan toegeschreven worden en dus ondemocratisch is. Indien decennia van sociaal-democratische politiek de Europese welvaartsstaat in een schuldencrisis hebben doen belanden, dan zijn alle pogingen om die schuldencrisis te bedwingen natuurlijk ondemocratisch en kapitalistisch: een nadrukkelijk teken dat het "economisch systeem de democratische bedding" probeert te verlaten, zoals hij dat in zijn suggestieve taal niet alleen verwoordt maar zelfs denkt te bewijzen. Dat de schuldencrisis pas ontstaan is omdat de door de democratische regeringen daartoe aangezette banken altijd gerekend hebben op de onbereidwilligheid van de democratische regeringen om de no-bailout clausule waarop de Europese muntunie gebouwd was ook hard te maken heeft volgens hem natuurlijk niets met democratie te maken. Zo weinig als het bewijs van die onbereidwilligheid van de democratische regeringen bij de eerste dreiging van een overheidsfaling in Griekenland. Waartegen hij zich dan eigenlijk wil verzetten door een radicalisering van de democratie te eisen is in zijn geheel onduidelijk. Er valt alleen maar te vrezen dat een man met zoveel onverstand van de feitelijke gang van zaken en al evenveel ideologische vooringenomenheid daadwerkelijk gelooft dat een radicalisering van de democratie de schuldencrisis en het wantrouwen van de schuldeisers gewoon weg kan decreteren. Wat voor een democraat niet waar kan zijn, hoeft alleen maar weggestemd te worden, dat is tenslotte democratie: het primaat van de kinderachtigheid en de onverantwoordelijkheid. En eigenlijk heeft hij dat nog niet zo slecht gezien.


No comments:

Post a Comment